• Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada byla zřízená dle § 167 zákona 561/2004 Sb. ke dni 1. 5. 2023; má 9 členů  -  3 zástupce zřizovatele, 3 rodičovské veřejnosti a 3 zástupce školy. Školská rada pracuje podle vlastního plánu práce, má možnost a právo vyjadřovat se k návrhům školního vzdělávacího programu a k jejich následnému uskutečňování, schvalovat výroční zprávu o činnosti školy, školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole, vyjadřuje se k rozboru hospodaření, výchovné práci apod. Spolupráce školy se školskou radou je na velmi dobré úrovni, členové zajišťují pravidelným kontaktem vzájemnou informovanost a řešení vzniklých úkolů, popř. problémů.

   Členové školské rady: 

   Škola

   • Mgr. Marcela Horáková
   • Mgr. Jaromíra Rusiniková
   • Natálie Švecová

   Zřizovatel

   • Lenka Hanusová
   • Bc. Richard Kosík
   •  

   Rodiče

   • Lucie Čokinová
   • Jana Volfíková
   • Jakub Bureš